Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Тайтору. Тарых. Философия
  • Иманалиев С.С. Тайтору. Тарых. Философия: Окуу методикалык колдонмо.-Бишкек,2018.-100б. ISBN 978-9967-04-827-0
  • И.Арабаев атындагы КМУнун Ардактуу профессору, С.Нааматов атындагы НМУнун профессору, философия илимдеринин кандидаты С.С.Иманалиевдин бул эмгеги болум (бытие) маселелерине, болум менен адам алакасына, андагы сүрөө идеясынын ролун терең ачып берүүгө багытталган. Кыргыз элинин өткөнү менен келечегинин бүтүндугүнүн "башатын" дал ушул "Манас" эпопеясынын болумуна сиңирилген улуу касиеттери көрсөтүлүп, адам менен тулпардын таасын философиясы ачылып, ага таянып Кыргыз коомчулугун алдыга "сүрөө" учурдун орчундуу маселеси катары иликтенет. Китеп кадырман калайык-калкка, окуучуларга, студенттерге, окутуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге, изилдөөчүлөргө арналат.
 • Педагогикалык психология
  • Педагогикалык психология: окуу куралы /КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги Ж.Баласагын атындагы КУУ.- Бишкек, 2023. – 362 б. ISBN 978-9967-9503-9-9
  • Педагогикалык психология. Кыргыз Республикасынын билим берүү стандарттарына ылайык даярдалган жогорку окуу жайлардын «Педагогика» – 550700 багытындагы «Педагогика жана психология» профили боюнча бака- лавр деңгээлинде билим алып жаткан студенттер үчүн кыргыз тилиндеги окуу куралы болуп эсептелинет. Окуу курал заманбап педагогикалык психология- нын теориялык жактан эң маанилүү жана практикалык жактан зарыл болгон темаларын камтуу менен кыргыз тилиндеги окуу куралдарга болгон илимий- методикалык муктаждыкты жоюу максатына жооп берет.
 • Общая психология
  • Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2016. — 583 с.
  • Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по учебному курсу "Общая психология". В нем с учетом современных достижений психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, психические и познавательные процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато иллюстрирован, снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом. Для преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и высших педагогических учебных заведений.
 • Социалдык-философиялык жактан аял феноменинин болумушунун негизделиши.
  • Сааданбекова Ч. И. Социалдык-философиялык жактан аял феноменинин болумушунун негизделиши. - Б.: Ж. Баласагын атынд. КУУ, 2016. - 144 б.
  • Монография аял феноменин социалдык-философия тармагынан, аялдардын кейгейлерун изилдееге методологиялык принциптерди, салтык мамилелердин инструментарийлерин жана гендердик мамилелерди пайдалануунун негизинде анализдееге арналган. Бул эмгекте аял феноменин болумушунун жана коомдук егеруулер шарттарында аялдардын багыт алуусунун езгечелуктеру, ошондой эле реформаланган коомдо алдардын енугуусу учун коомдук саясаттын негизги усулдары жана багыттары иштелген.
 • Философиянын тарыхы
  • Сааданбекова Ч.И. Философиянын тарыхы. -Б.: 2011. -72 б.
  • Философия курсунун максаты-студенттерге философиянын негизги түшүнүктөрү, терминология жана концепциялары менен таанышуу мүмкүнчүлугүн берүү. Философия курсунун маселеси-студенттерге түшүнүктөрдү эркин колдоно билүүгө, тигил же бул ойлорду коюп, негиздеп жана сындоого, өз алдынча жыйинтик чыгарууга, негизгини экинчиден айырмалоо, курчап турган жашоодон карама - каршылыкты табуу жана талдоо. Демек анын өзгөрүүшүн көрүүгө жардам берүү Бул окуу методикалык пособие окуучулардын эң кеңири чөйрөсүнө адрестелген: студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга, окутуучуларга.
 • Философия
  • Сааданбекова Ч.И. Философия. -Бишкек, 2011.-70 б.
 • Философия
  • Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 2006. — 736 с. ISBN 5-8297-0098-7 (в пер.)
  • Для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес для аспирантов и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей.
 • Философия и методология науки
  • Зеленков А.И. и др. Философия и методология науки: Учебное пособие для аспирантов/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, В.Н. Новиков и др. Под ред. А.И. Зеленкова. – Мн.: АСАР, 2007.-146с.
  • Предназначена для магистрантов, аспирантов, соискателей, а также всех тех, кто интересуется актуальными проблемами философии и методологии науки.
 • Философия и методология науки
  • Штанько В.И. Философия и методология науки. Учебное пособие.- Харьков: ХНУРЭ, 2002. с.292.
  • Учебное пособие будет полезно аспирантам, соискателям, которые готовятся к экзамену по философии, а также магистрантам, которые изучают курс «Философские и методологические проблемы научного познания».
 • История, философия и методология социальных наук
  • Канке В. А. История, философия и методология социальных наук : учебник для магистров / В. А. Канке. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с. — Серия : Магистр. ISBN 978-5-9916-3275-1
  • Для магистрантов, аспирантов, философов, широкого круга читателей.
16