Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


  • Материктердин жана океандардын физикалык географиясы
    • Кулматов Т.Н., Сазыкулов Ш.А., Шакирбеков Д.Ш. Материктердин жана океандардын физикалык географиясы (география, экология адистигиндеги студенттер үчүн окуу китеп) / Ж.Баласагын атындагы КУУ;География,экология жана туризм факультети; Физикалык география кафедрасы.- Бишкек, 2016.-142б.
    • Материктердин жана океандардын физикалык географиясы Жер бетинин жаратылышынын ири аймактык ѳзгѳчѳлуктѳрун изилдеген илим, физикалык географиянын ѳз алдынча бөлүгү.
40