Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Тайтору. Тарых. Философия
  • Иманалиев С.С. Тайтору. Тарых. Философия: Окуу методикалык колдонмо.-Бишкек,2018.-100б. ISBN 978-9967-04-827-0
  • И.Арабаев атындагы КМУнун Ардактуу профессору, С.Нааматов атындагы НМУнун профессору, философия илимдеринин кандидаты С.С.Иманалиевдин бул эмгеги болум (бытие) маселелерине, болум менен адам алакасына, андагы сүрөө идеясынын ролун терең ачып берүүгө багытталган. Кыргыз элинин өткөнү менен келечегинин бүтүндугүнүн "башатын" дал ушул "Манас" эпопеясынын болумуна сиңирилген улуу касиеттери көрсөтүлүп, адам менен тулпардын таасын философиясы ачылып, ага таянып Кыргыз коомчулугун алдыга "сүрөө" учурдун орчундуу маселеси катары иликтенет. Китеп кадырман калайык-калкка, окуучуларга, студенттерге, окутуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге, изилдөөчүлөргө арналат.
 • Социалдык-философиялык жактан аял феноменинин болумушунун негизделиши.
  • Сааданбекова Ч. И. Социалдык-философиялык жактан аял феноменинин болумушунун негизделиши. - Б.: Ж. Баласагын атынд. КУУ, 2016. - 144 б.
  • Монография аял феноменин социалдык-философия тармагынан, аялдардын кейгейлерун изилдееге методологиялык принциптерди, салтык мамилелердин инструментарийлерин жана гендердик мамилелерди пайдалануунун негизинде анализдееге арналган. Бул эмгекте аял феноменин болумушунун жана коомдук егеруулер шарттарында аялдардын багыт алуусунун езгечелуктеру, ошондой эле реформаланган коомдо алдардын енугуусу учун коомдук саясаттын негизги усулдары жана багыттары иштелген.
 • Философиянын тарыхы
  • Сааданбекова Ч.И. Философиянын тарыхы. -Б.: 2011. -72 б.
  • Философия курсунун максаты-студенттерге философиянын негизги түшүнүктөрү, терминология жана концепциялары менен таанышуу мүмкүнчүлугүн берүү. Философия курсунун маселеси-студенттерге түшүнүктөрдү эркин колдоно билүүгө, тигил же бул ойлорду коюп, негиздеп жана сындоого, өз алдынча жыйинтик чыгарууга, негизгини экинчиден айырмалоо, курчап турган жашоодон карама - каршылыкты табуу жана талдоо. Демек анын өзгөрүүшүн көрүүгө жардам берүү Бул окуу методикалык пособие окуучулардын эң кеңири чөйрөсүнө адрестелген: студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга, окутуучуларга.
 • Философия
  • Сааданбекова Ч.И. Философия. -Бишкек, 2011.-70 б.
 • Философия
  • Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 2006. — 736 с. ISBN 5-8297-0098-7 (в пер.)
  • Для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес для аспирантов и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей.
 • Философия и методология науки
  • Зеленков А.И. и др. Философия и методология науки: Учебное пособие для аспирантов/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, В.Н. Новиков и др. Под ред. А.И. Зеленкова. – Мн.: АСАР, 2007.-146с.
  • Предназначена для магистрантов, аспирантов, соискателей, а также всех тех, кто интересуется актуальными проблемами философии и методологии науки.
 • Философия и методология науки
  • Штанько В.И. Философия и методология науки. Учебное пособие.- Харьков: ХНУРЭ, 2002. с.292.
  • Учебное пособие будет полезно аспирантам, соискателям, которые готовятся к экзамену по философии, а также магистрантам, которые изучают курс «Философские и методологические проблемы научного познания».
 • История, философия и методология социальных наук
  • Канке В. А. История, философия и методология социальных наук : учебник для магистров / В. А. Канке. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с. — Серия : Магистр. ISBN 978-5-9916-3275-1
  • Для магистрантов, аспирантов, философов, широкого круга читателей.
 • Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы
  • Турукманов К. Т. Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы: Окуу куралы / КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КУУ; Философия, Маданияттын теориясы жана Тарыхы кафедрасы – Бишкек, 2021. - 242б.
  • Бул окуу куралы филосософия факультеттеринин студенттери, магистранттар, аспиранттар үчүн «Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы», «Илимдин философиясы жана тарыхы» боюнча атайын курстарды окутуу үчүн окуу куралы болуп саналат.
 • Саясий философия
  • Турукманов К. Т., Апсаматова Э. Дж. Саясий философия: Окуу куралы /КР Билим Беруу жана Илим Министрлиги;Ж. Баласагын атындагы КУУ; Социалдык-Гуманитардык Илимдер Институту; Философия, Маданияттын Теориясы жана Тарыхы Кафедрасы. – Бишкек, 2023. – 311 б. ISBN 978–9967–32–447–3
  • Окуу куралы саясий философиянын негизги проблемаларына – бийлик, үстөмдүк, мамлекет, алардын ар түрдүү көрүнүштөрүнө арналган. Эмгекте XX–XXI кылымдын башындагы саясий-философиялык теориялар жана концепциялар кеңири берилген. Колдонмо жаңы муундун билим берүү стандарттарына жооп берет жана саясат таануучуларды заманбап үч баскычтуу даярдоого арналган. Бакалавр жана магистранттарга, ошондой эле саясий философияны окуп жаткан аспиранттарга арналат.
44