Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский

 • Философия
  • Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 2006. — 736 с. ISBN 5-8297-0098-7 (в пер.)
  • Для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес для аспирантов и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей.
 • Философия и методология науки
  • Зеленков А.И. и др. Философия и методология науки: Учебное пособие для аспирантов/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, В.Н. Новиков и др. Под ред. А.И. Зеленкова. – Мн.: АСАР, 2007.-146с.
  • Предназначена для магистрантов, аспирантов, соискателей, а также всех тех, кто интересуется актуальными проблемами философии и методологии науки.
 • Философия и методология науки
  • Штанько В.И. Философия и методология науки. Учебное пособие.- Харьков: ХНУРЭ, 2002. с.292.
  • Учебное пособие будет полезно аспирантам, соискателям, которые готовятся к экзамену по философии, а также магистрантам, которые изучают курс «Философские и методологические проблемы научного познания».
 • История, философия и методология социальных наук
  • Канке В. А. История, философия и методология социальных наук : учебник для магистров / В. А. Канке. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с. — Серия : Магистр. ISBN 978-5-9916-3275-1
  • Для магистрантов, аспирантов, философов, широкого круга читателей.
 • Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы
  • Турукманов К. Т. Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы: Окуу куралы / КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КУУ; Философия, Маданияттын теориясы жана Тарыхы кафедрасы – Бишкек, 2021. - 242б.
  • Бул окуу куралы филосософия факультеттеринин студенттери, магистранттар, аспиранттар үчүн «Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы», «Илимдин философиясы жана тарыхы» боюнча атайын курстарды окутуу үчүн окуу куралы болуп саналат.
 • Саясий философия
  • Турукманов К. Т., Апсаматова Э. Дж. Саясий философия: Окуу куралы /КР Билим Беруу жана Илим Министрлиги;Ж. Баласагын атындагы КУУ; Социалдык-Гуманитардык Илимдер Институту; Философия, Маданияттын Теориясы жана Тарыхы Кафедрасы. – Бишкек, 2023. – 311 б. ISBN 978–9967–32–447–3
  • Окуу куралы саясий философиянын негизги проблемаларына – бийлик, үстөмдүк, мамлекет, алардын ар түрдүү көрүнүштөрүнө арналган. Эмгекте XX–XXI кылымдын башындагы саясий-философиялык теориялар жана концепциялар кеңири берилген. Колдонмо жаңы муундун билим берүү стандарттарына жооп берет жана саясат таануучуларды заманбап үч баскычтуу даярдоого арналган. Бакалавр жана магистранттарга, ошондой эле саясий философияны окуп жаткан аспиранттарга арналат.
 • Философияны окуттуунун методикасы
  • Айтбаев А. А, Турукманов К. Т. Философияны окуттуунун методикасы: Окуу китеби / КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Философия кафедрасы.- Бишкек, 2021.- 243б.
  • Бул оку куралы студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга жана ошондой эле философияны окутуунун меселелерине кызыкан баардык окутуучу – мугалимдерге арналат.
 • Философия
  • Турукманов К.Т. Философия: Методическое пособие.-Бишкек, 2018.-67с.
  • Цель данной лекции: рассмотреть философские категории «бытие» и «материя» с позиций их содержательности, методологического и мировоззренческого значения.
 • Философия
  • Турукманов К.Т., Качкынова А.Т. Философия: Окуу куралы (Лекциялардын кыскача курсу) /Ж. Баласагын атындагы КУУ; Социалдык-Гуманитардык Илимдер Институту; Философия кафедрасы. – Бишкек, 2009. – 134 б. ISBN 978-9967-25-548-7
  • Бул окуу куралында философиянын предмети, анын негизги суроолору жана коомдогу ролу чагылдырылып көрсөтүлгөн. Окуу куралы орто, жогорку окуу жайларынын магистранттары, студенттери, аспиранттары, окутуучуларына жана жалпы эле философияга кызыккан окурмандарга арналат.
 • Социалдык философия
  • Турукманов К.Т., Качкынова А.Т. Социалдык философия: окуу куралы (Лекциялардын кыскача курсу) / Ж.Баласагын атындагы КУУ; Социалдык-Гуманитардык Илимдер Институту; Философия кафедрасы. – Бишкек, 2010. - 126б. ISBN 978-9967-02-603-2
  • Бул окуу куралында социалдык философия жана анын предмети, анын негизги суроолору, өзгөчөлүктөрү, методдору, максаты менен милдеттери чагылдырылып көрсөтүлгөн. Окуу куралы орто, жогорку окуу жайларынын студенттери, магистранттары, аспиранттары, окутуучуларына жана жалпы эле философияга кызыгышкан окурмандарга арналат.
16