Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Кыргыз тили
  • Кыргыз тили:Пединституттардын педагогикалык факультеттери үчүн окуу китеби / Э.Абдулдаев, С. Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов; Кыргыз ССРинин Жогорку жана атайын орто билим берүү министерствосу.-Ф.: Мектеп,1986.-352б.
  • Бул окуу китеби филология илимдеринин кандидаты Э.Абдулдаев, С. Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов тарабынан жазылды
 • Манас эпосундагы адам болмушу
  • Иманалиев С.С. "Манас" эпосундагы адам болмушу / КР Билим жана Илим Министрлиги; И.Арабаев атындагы КМУ.-Б.: Maxprint, 2014.- 110б. ISBN 978-9967-04-558-3
  • Китеп жогорку окуу жайларынын студенттерине, мугалимдерине, илимий кызматкерлерге, ошондой эле адам болмушунун сырларын түшүнүп, өз болмушун таап, болмушун ачууга кызыккан атуулдардын баарына арналат.
 • Регуляризация обратных задач, где вырождаются некорректные интегральные уравнения Вольтерра первого рода
  • Алыбаев Анарбек Масалбекович Регуляризация обратных задач, где вырождаются некорректные интегральные уравнения Вольтерра первого рода: Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / МОиН КР; КНУ им. Ж.Баласагына; 01.01.02.- Бишкек, 2023.- 203с.
  • В настоящей работе исследованы некорректные нелинейные интегральные уравнения Вольтерра первого рода (ИУВ-1) с различными пределами интегрирования, а также обратные задачи (ОЗ) с гиперболическими операторами и с нагруженными операторами параболического характера, и типа Кортевега Де Фриза в неограниченной области, вырождающиеся в нелинейные ИУВ-1 с решениями, связанные с функцией Дирака. При этом изложены методы регуляризации в обобщенном смысле изучаемых некорректных ИУВ-1 и ОЗ в введенных пространствах.
 • Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы
  • Сапарбаев А. Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы: Жогорку окуу жайларынын филол. фак. студенттери учун окуу китеби.- Б.: Кыргызстан - Сорос фонду, 1997.- 328б. ISBN 590016214-1
  • Окуу китеби жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттерине, мугалимдерге, кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясына кызыккан окуучулардын кеңири чөйрөсүнө арналат.
 • Мектепте көркөм окуунун методикасы
  • Дүйшеев Ж. Мектепте көркөм окуунун методикасы. II китеп / КР Билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Кыргыз филологиясы факультети; Кыргыз тил илими кафедрасы. – Б.: 2006. – 144 б. ISBN 9967-22-804-2
  • Бул окуу куралында адабиятты окутууда көркөм окуу ишин алып баруудагы негизги маселелер, көркөм сөз өнөрү (сценалык речь) жөнүндө сөз болот.
 • Мектепте көркөм окуунун методикасы
  • Дүйшеев Жумакадыр Мектепте көркөм окуунун методикасы. I китеп /КР Билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Кыргыз филологиясы факультети; Кыргыз тил илими кафедрасы . – Б.: 2015. – 144 б. ISBN 9967-22-804-2
  • Бул окуу куралында адабиятты окутуунун педагогикалык жана дидактикалык маселелери, көркөм окуунун методикалык маселелери, интонация, сүйлөөнүн техникасы ж.б. жөнүндө сөз болот.
 • Манасоведение
  • Бакчиев Т.А. Манасоведение: Курс лекций.- 2-ое доп. изд. / Мин-во по делам молодежи,труда и занятости; МОиН КР; КГТУ им.И.Раззакова; Кафедра "Философия и социальные науки".- Б.: Кут-Бер", 2012.- 176с.
  • Курс лекций по учебной дисциплине "Манасоведение" призван оказать помощь для получения дополнительных знаний по эпосу "Манас" и обо всех тех ценностях, что связаны с ним.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Мамытов Ж., Кулумбаева З. Азыркы кыргыз тили (Лексикология): Окуу куралы.-Ф.: Мектеп, 1971.- 113б.
  • Сунуш кылынып жаткан бул окуу куралы биринчи тажрыйба болгондуктан жана кыргыз лексикологиясына байланыштуу көп маселелер али илимий жактан тереңирээк изилдениле электигине байланыштуу сиздерге тартууланган бул эмгекте бир кыйла мүчүлүштөрдүн болушу мүмкүн.
 • Адабият теориясы
  • Борбугулов М. Адабият теориясы: Окуу китеби.-Б.: Шам, 1996.- 552б. ISBN 5-7499-0039-8
  • Окуулук университеттердин филология факультеттеринин программасына ылайык түзулгөн. Ал адабият теориясынын түпкүлүктүү маселелерин камтыган төмөнкү бөлүктөрдөн турат: адабият теориясы илим катарында, спецификасы, мазмун жана бычын, фольклор, ыр түрүндөгү сөз, усул жана стиль. Китеп университеттердин филология факультеттеринин студенттерине арналат.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Жалилов А. Азыркы кыргыз тили: 1 бөлук: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология: Жог.окуу жайлардын студ.учун.- Б.: Кыргызстан, 1996ю- 232б.
  • Китеп тил илиминен маалымат берген чакан бөлүм менен башталып, негизги өзөгүн кыргыз тилинин фонетикасынын, орфографиясынын, графикасынын, орфоэпиясынын жана лексикологиясынын маселелери ээлейт. Окуулук жогорку окуу жайлардын педагогика жана башталгыч билим берүунүн методикасы адистигинде окуган студенттерге арналат.