Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский

  • Педагогикалык чеберчиликке жүз кадам
    • Раимкулова А.С. Педагогикалык чеберчиликке жүз кадам: Окуу-методикалык колдонмо / КР Били Берүү,Илим жана Жаштар Саясатынын Министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ.-Бишкек, 2006.- 58б.
    • Кыргыз тилинде окуу куралдар жокко эссе болгондуктан, бул окуу-методикалык колдонмо жаш мугалимдерге, аспиранттарга, магистранттарга, студенттерге жардам катарында сунуш кылынат.
22