Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский

 • Биогеография
  • Кендирбаева А.Ж. Биогеография:Окуу куралы / КР Билим Беруу жана Илим Мин-ги; Ж.Баласагын КУУ.-Бишкек, 2008.-105б. ISBN 978-9967-02-534-9
  • Окуу методикалык куралда биогеографиянын экологиялык негиздерине, организмдердин таралуу жолдоруна, ареалдардын дизуюнкцияларына; нымдуу тропиктик,субтропиктик, жазы жана ийне жалбырактуу токойлорго; саванналарга, талааларга, чөлдөргө; тундрага мунөздөмө берилди.
 • Жалпы микробиология
  • Дөлөткелдиева Тинатин Жалпы микробиология: Жогорку окуу жайлардын студенттери учун окуу китеби / КР Билим Берү, Илим жана Жаштар саясаты министрлиги; Кыргыз Билим Берүү Академиясы; Кыргыз Турк “Манас” университети . - Бишкек: «Билим куту» басма борбору, 2005.,- 236 б. ISBN 5-85580-022-9
  • Китепте микроорганизмдердин түзүлүшү, физиологиясы, зат алма- шуусу, генетикалык өзгөчөлүктөрү, жашоо чөйрөсү, жаратылышта таралышы, микроорганизмдер тарабынан жүргүзүлгөн заттардын табиятта айланышы, микроорганизмдердин эл чарбасында колдонулушу жөнүндөгү маалыматтар камтылып, биринчи жолу кыргыз тилинде жазылды.
 • Омурткасыз жаныбарлардын зоологиясы
  • Касиев С., Чоров М. , Кыдыралиев А. Омурткасыз жаныбарлардын зоологиясы: ЖОЖнын студенттери учун окуу куралы/ КР УИА; Биология-топурактаану ин-ту; КР Билим жана Маданият Мин-ги; Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Универснтети. – Б.: 2003. - 6686. ISBN 9 9 6 7 - 2 1 - 7 6 9 – 4
  • Бул окуу китеп негизинен В. А. Догелдин "Омурткасыз жаныбарлардын зоологиясына" негизделип, ага кыргыз жергесиндеги омурткасыз жаныбарлар боюнча белгилүү болгон маалыматтар кошулуп, учурдун талабына ылайык Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын биология боюнча адистери жана студенттери үчүн эне тилибизде жаралган биринчи фундаменталдуу окуу курал болуп эсептелет. Демек, бул китеп, өзгөчө кыргыз жаштарынын жаныбарлар дүйнөсүнө, анын ичинде өмурткасыз жандыктарга болгон кызыгууларын арттырууга, алардын олуттуу турдө терен билим — алууга негизги курал боло тургандыгына шек жок.
 • Жалпы экологиянын негиздери
  • Мурсалиев А. М., Ниязов Т. З. Жалпы экологиянын негиздери: Окуу куралы /Биология топурак таануу ин-ту; Кыргыз Мамлекеттик Билим жана Илим мин-ги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; География, Экология жана Туризм фак-ти. –Б.:“Полиграфбумресурсы”, 2017.-480 б. 1SBN9967-09-134-7
  • О к у у куралында экологиялык изилдөөлөрдүн башталыш тарыхы организмдердин айлана чөйрө менен болгон карым катнашы, мааниси чагылдырылат. Экологиялык негизги факторлордун организмдерге болгон таасири талдоого алынат.
27