Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • История, философия и методология социальных наук
  • Канке В. А. История, философия и методология социальных наук : учебник для магистров / В. А. Канке. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с. — Серия : Магистр. ISBN 978-5-9916-3275-1
  • Для магистрантов, аспирантов, философов, широкого круга читателей.
 • Atlas of Human Anatomy
  • Netter, Frank H. Atlas of Human Anatomy: 6th Edition. – Philadelphia,: Elsevier Inc. 2014.-769p.
  • "Atlas of human body" - a popular publication, which provides information about the physical structure of man. It is intended for a wide audience, and therefore easy to understand. Working with a book, you can understand how the human body works.
 • Larsen's Human Embryology
  • Larsen's Human Embryology: 5th Edition - Philadelphia, 2015. - 526 p.
  • Larsen's Human Embryology works as a well-organized, straightforward guide to this highly complex subject, placing an emphasis on the clinical application of embryology and presenting it in an easily digestible manner. Ideal for visual students, this updated medical textbook includes a superior art program, brand-new online animations, and high-quality images throughout; clear descriptions and explanations of human embryonic development, based on all of the most up-to-date scientific discoveries and understanding, keep you abreast of the latest knowledge in the field.
 • DC Dutta’s Textbook of Gynecology including Contraception
  • DC Dutta’s Textbook of Gynecology including Contraception: 7th Edition – New Delhi: The Health Sciences Publisher, 2016. – 588 p
  • Medical knowledge and practice change constantly. This book is designed to provide accurate, authoritative information about the subject matter in question. However, readers are advised to check the most current information available on procedures included and check information from the manufacturer of each product to be administered, to verify the recommended dose, formula, method and duration of administration, adverse effects and contraindications. It is the responsibility of the practitioner to take all appropriate safety precautions. Neither the publisher nor the author(s)/editor(s) assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising from or related to use of material in this book.
 • Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы
  • Турукманов К. Т. Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы: Окуу куралы / КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КУУ; Философия, Маданияттын теориясы жана Тарыхы кафедрасы – Бишкек, 2021. - 242б.
  • Бул окуу куралы филосософия факультеттеринин студенттери, магистранттар, аспиранттар үчүн «Заманбап табият таануу илимдеринин философиясы», «Илимдин философиясы жана тарыхы» боюнча атайын курстарды окутуу үчүн окуу куралы болуп саналат.
 • Саясий философия
  • Турукманов К. Т., Апсаматова Э. Дж. Саясий философия: Окуу куралы /КР Билим Беруу жана Илим Министрлиги;Ж. Баласагын атындагы КУУ; Социалдык-Гуманитардык Илимдер Институту; Философия, Маданияттын Теориясы жана Тарыхы Кафедрасы. – Бишкек, 2023. – 311 б. ISBN 978–9967–32–447–3
  • Окуу куралы саясий философиянын негизги проблемаларына – бийлик, үстөмдүк, мамлекет, алардын ар түрдүү көрүнүштөрүнө арналган. Эмгекте XX–XXI кылымдын башындагы саясий-философиялык теориялар жана концепциялар кеңири берилген. Колдонмо жаңы муундун билим берүү стандарттарына жооп берет жана саясат таануучуларды заманбап үч баскычтуу даярдоого арналган. Бакалавр жана магистранттарга, ошондой эле саясий философияны окуп жаткан аспиранттарга арналат.
 • Социологиянын негиздери
  • Бектурганов К. Социологиянын негиздери: Дарстардын курсу. Студенттерге окуу китеби катарында сунуш кылынат / КР Билим Беруу жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ - Бишкек, 2010. - 184 б. ISBN 978-9967-02-641-4
  • «Социологиянын негиздери»: дарстардын курсу социологияны илим жана практика катарында өздөштүрүүгө аракет кылышкан сту- денттерге, окутуучуларга, магистранттарга, аспиранттарга сунуш кылынат.
 • Философияны окуттуунун методикасы
  • Айтбаев А. А, Турукманов К. Т. Философияны окуттуунун методикасы: Окуу китеби / КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Философия кафедрасы.- Бишкек, 2021.- 243б.
  • Бул оку куралы студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга жана ошондой эле философияны окутуунун меселелерине кызыкан баардык окутуучу – мугалимдерге арналат.
 • Философия
  • Турукманов К.Т. Философия: Методическое пособие.-Бишкек, 2018.-67с.
  • Цель данной лекции: рассмотреть философские категории «бытие» и «материя» с позиций их содержательности, методологического и мировоззренческого значения.
 • Философия
  • Турукманов К.Т., Качкынова А.Т. Философия: Окуу куралы (Лекциялардын кыскача курсу) /Ж. Баласагын атындагы КУУ; Социалдык-Гуманитардык Илимдер Институту; Философия кафедрасы. – Бишкек, 2009. – 134 б. ISBN 978-9967-25-548-7
  • Бул окуу куралында философиянын предмети, анын негизги суроолору жана коомдогу ролу чагылдырылып көрсөтүлгөн. Окуу куралы орто, жогорку окуу жайларынын магистранттары, студенттери, аспиранттары, окутуучуларына жана жалпы эле философияга кызыккан окурмандарга арналат.