Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Кыргыз сатирасы: ой жүгүртүүлөр , талдоолор
  • Баймырзаев Б.А. Кыргыз сатирасы: ой жүгүртүүлөр , талдоолор:Окуу куралы. –Бишкек , 2023.- 282 бет.
  • Бул окуу куралында кыргыз элинин күлкү өнөрү, улуттук сатирасынын башаты, коомдук турмуштан алган орду, 1960-жылдардан кийинки кыргыз сатирасынын ал-абалы, бул мезгилде адабий чөйрөгө аралашкан сатирик акындар М. Турсуналиев, Ж. Алыбаев, Э.Ибраев, А.Кыдыров, Ж.Рысбаев өңдүү калемгерлердин чыгармачылыгы адабий талдоого алынат. Албетте, бул окуу куралы менен эле кыргыз сатирасынын пайда болуу, калыптануу мезгилине толук баа берүү мүмкүн эмес. Негизги илимий маселелердин айрым гана урунттуу жагдайлары бул окуу куралынан орун алды. Окуу куралы илимий кызматкерлерге, ЖОЖдордун гуманитардык факультеттеринин студентерине, изденүүчү-аспиранттарына, окутуучуларына жана мектеп мугалимдерине, жалпы эле кыргыздын күлкү өнөрүнө көңүл кушу түшкөн китеп окурмандарына багышталат.
 • Манас эпосундагы адам болмушу
  • Иманалиев С.С. "Манас" эпосундагы адам болмушу / КР Билим жана Илим Министрлиги; И.Арабаев атындагы КМУ.-Б.: Maxprint, 2014.- 110б. ISBN 978-9967-04-558-3
  • Китеп жогорку окуу жайларынын студенттерине, мугалимдерине, илимий кызматкерлерге, ошондой эле адам болмушунун сырларын түшүнүп, өз болмушун таап, болмушун ачууга кызыккан атуулдардын баарына арналат.
 • Манасоведение
  • Бакчиев Т.А. Манасоведение: Курс лекций.- 2-ое доп. изд. / Мин-во по делам молодежи,труда и занятости; МОиН КР; КГТУ им.И.Раззакова; Кафедра "Философия и социальные науки".- Б.: Кут-Бер", 2012.- 176с.
  • Курс лекций по учебной дисциплине "Манасоведение" призван оказать помощь для получения дополнительных знаний по эпосу "Манас" и обо всех тех ценностях, что связаны с ним.
49