Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Тил илими (айрым материалдар)
  • Сартбаев К.К. Тил илими (айрым материалдар).- Ф.: Мектеп, 1975.-195б.
  • Китеп тил илиминин тарыхы жана жалпы тил илиминин маселелери боюнча орус тилинде жарыяланып келген эмгектердин,окулган лекциялардын негизинде кыргыз тилинде биринчи жолу студенттер,аспиранттар жана эне тили мугалимдери учун, жалпы эле тил илиминин маселелери менен кызыккандар үчүн окуу куралы катарында жазылды.
 • Кыргыз тили
  • Ахматов Т.К., Давлетов С.А. Жапаров Ш. Кыргыз тили: Кырг. Респ. жогорку окуу жайларынын орус тайпалары үчүн окуу китеби.- Онд.,толуктап,2 бас.-Бишкек,2007.- 306б. ISBN 978-9967-24-598-3
  • Бул "Кыргыз тили" окуу китеби 1975-жылы "Мектеп басмасы тарабынан "Кыргызский язык" (Жогорку окуу жайларынын орус группаларынын окуу китеби) деген ат менен басылып чыккан. Китеп толукталып, оңдолуп, экинчи басылышына даярдалды.
 • Кыргыз тили
  • Кыргыз тили:Пединституттардын педагогикалык факультеттери үчүн окуу китеби / Э.Абдулдаев, С. Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов; Кыргыз ССРинин Жогорку жана атайын орто билим берүү министерствосу.-Ф.: Мектеп,1986.-352б.
  • Бул окуу китеби филология илимдеринин кандидаты Э.Абдулдаев, С. Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов тарабынан жазылды
 • Мектепте көркөм окуунун методикасы
  • Дүйшеев Ж. Мектепте көркөм окуунун методикасы. II китеп / КР Билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Кыргыз филологиясы факультети; Кыргыз тил илими кафедрасы. – Б.: 2006. – 144 б. ISBN 9967-22-804-2
  • Бул окуу куралында адабиятты окутууда көркөм окуу ишин алып баруудагы негизги маселелер, көркөм сөз өнөрү (сценалык речь) жөнүндө сөз болот.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Мамытов Ж., Кулумбаева З. Азыркы кыргыз тили (Лексикология): Окуу куралы.-Ф.: Мектеп, 1971.- 113б.
  • Сунуш кылынып жаткан бул окуу куралы биринчи тажрыйба болгондуктан жана кыргыз лексикологиясына байланыштуу көп маселелер али илимий жактан тереңирээк изилдениле электигине байланыштуу сиздерге тартууланган бул эмгекте бир кыйла мүчүлүштөрдүн болушу мүмкүн.
 • Адабият теориясы
  • Борбугулов М. Адабият теориясы: Окуу китеби.-Б.: Шам, 1996.- 552б. ISBN 5-7499-0039-8
  • Окуулук университеттердин филология факультеттеринин программасына ылайык түзулгөн. Ал адабият теориясынын түпкүлүктүү маселелерин камтыган төмөнкү бөлүктөрдөн турат: адабият теориясы илим катарында, спецификасы, мазмун жана бычын, фольклор, ыр түрүндөгү сөз, усул жана стиль. Китеп университеттердин филология факультеттеринин студенттерине арналат.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Жалилов А. Азыркы кыргыз тили: 1 бөлук: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология: Жог.окуу жайлардын студ.учун.- Б.: Кыргызстан, 1996ю- 232б.
  • Китеп тил илиминен маалымат берген чакан бөлүм менен башталып, негизги өзөгүн кыргыз тилинин фонетикасынын, орфографиясынын, графикасынын, орфоэпиясынын жана лексикологиясынын маселелери ээлейт. Окуулук жогорку окуу жайлардын педагогика жана башталгыч билим берүунүн методикасы адистигинде окуган студенттерге арналат.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Давлетов С., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили. Морфология: Жогорку окуу жайларынын филология фак. студенттери учун окуу китеби.- Ф.: Мектеп, 1980.- 236б.
  • Китепте азыркы кыргыз тилинин морфологиясынын системалуу курсу баяндалып, сөз жасоо жана сөз өзгөртүү системалары толук камтылды. Китеп жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн арналат.
72