Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Кыргыз билим журту
  • Баймырзаев Б.А. Кыргыз билим журту: Окуу куралы / Ж.Баласагын атындагы КУУ; Кыргыз Филологиясы фак-ти; Кыргыз адабияты кафедрасы.- Бишкек, 2020.-356б. ISBN 978-9967-32-378-0
  • Китеп гуманитардык багыттагы адистерге,студенттерге,аспиранттарга,магистранттарга,окутуучу-мугалимдерге жана жалпы эле улуттук билим берүүнүн тарыхына кызыккан окурмандарга арналат.
 • Азыркы кыргыз поэзиясы тууралуу айрым этюддар
  • Исаева С.Н. Азыркы кыргыз поэзиясы тууралуу айрым этюддар: Окуу куралы / Жусуп Баласагын атындагы КУУ; Кыргыз филологиясы фак-ти; Кыргыз адабияты кафедрасы.– Бишкек, 2013. – 115 б. ISBN 978-9967-02-927-9
  • Адабиятчы-педагог С.Исаеванын бул кошумча окуу куралы кийинки он жыл аралыгындагы кыргыз поэзиясынын өнүгүү тенденцияларын талдоого алган. Аларда өткөөл мезгилдеги улуттук поэзиянын жанрдык, тематикалык, идеялык, стилдик маселелери анын ирдүү өкүлдөрүнүн чыгармачылыгынын мисалында сөзгө алынат. Китеп кыргыз тили жана адабияты боюнча адис-филологдорго, студенттерге, аспиранттарга арналат.
 • Русский язык в деловой документации
  • Абрамова, Н.А. Русский язык в деловой документации : учеб. пособие / Н.А. Абрамова .— Москва : Проспект, 2017 .— 270 с.
  • В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы учебной дисциплины «Русский язык в деловой документации». Цель данного учебного пособия – повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у специалистов юридического профиля, укрепление и расширение знаний по русскому языку, обучение их практическому применению для построения юридических и иных текстов в соответствии с коммуникативными задачами. Это подразумевает расширение круга языковых средств и принципов их употребления; систематизацию этих средств в соответствии с функциональным стилем и жанром речи, освоение норм письменной и устной речи, международных и национальных стандартов деловых документов. Учебное пособие по курсу «Русский язык в деловой документации» создано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию и уровню подготовки дипломированных специалистов по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования второго поколения по направлению «Юриспруденция». Для студентов юридических вузов и факультетов, а также юристов – практических работников, желающих повысить культуру письменной и устной речи.
 • Тил илими (айрым материалдар)
  • Сартбаев К.К. Тил илими (айрым материалдар).- Ф.: Мектеп, 1975.-195б.
  • Китеп тил илиминин тарыхы жана жалпы тил илиминин маселелери боюнча орус тилинде жарыяланып келген эмгектердин,окулган лекциялардын негизинде кыргыз тилинде биринчи жолу студенттер,аспиранттар жана эне тили мугалимдери учун, жалпы эле тил илиминин маселелери менен кызыккандар үчүн окуу куралы катарында жазылды.
 • Кыргыз тили
  • Ахматов Т.К., Давлетов С.А. Жапаров Ш. Кыргыз тили: Кырг. Респ. жогорку окуу жайларынын орус тайпалары үчүн окуу китеби.- Онд.,толуктап,2 бас.-Бишкек,2007.- 306б. ISBN 978-9967-24-598-3
  • Бул "Кыргыз тили" окуу китеби 1975-жылы "Мектеп басмасы тарабынан "Кыргызский язык" (Жогорку окуу жайларынын орус группаларынын окуу китеби) деген ат менен басылып чыккан. Китеп толукталып, оңдолуп, экинчи басылышына даярдалды.
 • Кыргыз тили
  • Кыргыз тили:Пединституттардын педагогикалык факультеттери үчүн окуу китеби / Э.Абдулдаев, С. Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов; Кыргыз ССРинин Жогорку жана атайын орто билим берүү министерствосу.-Ф.: Мектеп,1986.-352б.
  • Бул окуу китеби филология илимдеринин кандидаты Э.Абдулдаев, С. Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов тарабынан жазылды
 • Мектепте көркөм окуунун методикасы
  • Дүйшеев Ж. Мектепте көркөм окуунун методикасы. II китеп / КР Билим, илим жана жаштар саясаты министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Кыргыз филологиясы факультети; Кыргыз тил илими кафедрасы. – Б.: 2006. – 144 б. ISBN 9967-22-804-2
  • Бул окуу куралында адабиятты окутууда көркөм окуу ишин алып баруудагы негизги маселелер, көркөм сөз өнөрү (сценалык речь) жөнүндө сөз болот.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Мамытов Ж., Кулумбаева З. Азыркы кыргыз тили (Лексикология): Окуу куралы.-Ф.: Мектеп, 1971.- 113б.
  • Сунуш кылынып жаткан бул окуу куралы биринчи тажрыйба болгондуктан жана кыргыз лексикологиясына байланыштуу көп маселелер али илимий жактан тереңирээк изилдениле электигине байланыштуу сиздерге тартууланган бул эмгекте бир кыйла мүчүлүштөрдүн болушу мүмкүн.
 • Адабият теориясы
  • Борбугулов М. Адабият теориясы: Окуу китеби.-Б.: Шам, 1996.- 552б. ISBN 5-7499-0039-8
  • Окуулук университеттердин филология факультеттеринин программасына ылайык түзулгөн. Ал адабият теориясынын түпкүлүктүү маселелерин камтыган төмөнкү бөлүктөрдөн турат: адабият теориясы илим катарында, спецификасы, мазмун жана бычын, фольклор, ыр түрүндөгү сөз, усул жана стиль. Китеп университеттердин филология факультеттеринин студенттерине арналат.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Жалилов А. Азыркы кыргыз тили: 1 бөлук: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология: Жог.окуу жайлардын студ.учун.- Б.: Кыргызстан, 1996ю- 232б.
  • Китеп тил илиминен маалымат берген чакан бөлүм менен башталып, негизги өзөгүн кыргыз тилинин фонетикасынын, орфографиясынын, графикасынын, орфоэпиясынын жана лексикологиясынын маселелери ээлейт. Окуулук жогорку окуу жайлардын педагогика жана башталгыч билим берүунүн методикасы адистигинде окуган студенттерге арналат.
72