Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Манасоведение
  • Бакчиев Т.А. Манасоведение: Курс лекций.- 2-ое доп. изд. / Мин-во по делам молодежи,труда и занятости; МОиН КР; КГТУ им.И.Раззакова; Кафедра "Философия и социальные науки".- Б.: Кут-Бер", 2012.- 176с.
  • Курс лекций по учебной дисциплине "Манасоведение" призван оказать помощь для получения дополнительных знаний по эпосу "Манас" и обо всех тех ценностях, что связаны с ним.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Мамытов Ж., Кулумбаева З. Азыркы кыргыз тили (Лексикология): Окуу куралы.-Ф.: Мектеп, 1971.- 113б.
  • Сунуш кылынып жаткан бул окуу куралы биринчи тажрыйба болгондуктан жана кыргыз лексикологиясына байланыштуу көп маселелер али илимий жактан тереңирээк изилдениле электигине байланыштуу сиздерге тартууланган бул эмгекте бир кыйла мүчүлүштөрдүн болушу мүмкүн.
 • Адабият теориясы
  • Борбугулов М. Адабият теориясы: Окуу китеби.-Б.: Шам, 1996.- 552б. ISBN 5-7499-0039-8
  • Окуулук университеттердин филология факультеттеринин программасына ылайык түзулгөн. Ал адабият теориясынын түпкүлүктүү маселелерин камтыган төмөнкү бөлүктөрдөн турат: адабият теориясы илим катарында, спецификасы, мазмун жана бычын, фольклор, ыр түрүндөгү сөз, усул жана стиль. Китеп университеттердин филология факультеттеринин студенттерине арналат.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Жалилов А. Азыркы кыргыз тили: 1 бөлук: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология: Жог.окуу жайлардын студ.учун.- Б.: Кыргызстан, 1996ю- 232б.
  • Китеп тил илиминен маалымат берген чакан бөлүм менен башталып, негизги өзөгүн кыргыз тилинин фонетикасынын, орфографиясынын, графикасынын, орфоэпиясынын жана лексикологиясынын маселелери ээлейт. Окуулук жогорку окуу жайлардын педагогика жана башталгыч билим берүунүн методикасы адистигинде окуган студенттерге арналат.
 • Азыркы кыргыз тили
  • Давлетов С., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили. Морфология: Жогорку окуу жайларынын филология фак. студенттери учун окуу китеби.- Ф.: Мектеп, 1980.- 236б.
  • Китепте азыркы кыргыз тилинин морфологиясынын системалуу курсу баяндалып, сөз жасоо жана сөз өзгөртүү системалары толук камтылды. Китеп жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн арналат.
 • Финансы местного самоуправления
  • Искаков И.И., Сарыбаев А.С. Финансы местного самоуправления: Учебно-методическое пособие / МОиН КР; КНУ им.Ж.Баласагына; Ин-т экономики и финансов; ФГМУ.- Бишкек, 2012. - 139с.
  • Пособие предназначено для студентов экономических и управленческих специальностей, работников финансовой сферы, а также государственных и муниципальных служащих.
 • Основы государственного и муниципального управления Кыргызской Республики
  • Основы государственного и муниципального управления Кыргызской Республики: Учебник / Под общ. ред. А.Т. Насырова. – Бишкек, 2017. - 254 с.
  • Настоящий учебник подготовлен в целях обеспечения слушателей магистерских программ и студентов высших учебных заведений учебно-методической литературой по государственному и муниципальному управлению. Издание раскрывает основы государственного и муниципального управления Кыргызской Республики в постсоветский период развития страны, становление и развитие государственных и муниципальных органов власти и управления, особенности проведения административной реформы, системы местного самоуправления в республике, а также государственной и муниципальной службы.
 • Жергиликтуу өз алдынча башкаруунун теориясы жана практикасы
  • Сыдыкбаев Ч.М., Нурматова Г.А. Жергиликтуу өз алдынча башкаруунун теориясы жана практикасы: Окуу китеби / КР Билим жана Илим Министрлиги; Ж.Баласагын атындагы КУУ; Мамлекеттик муниципалдык башкаруу факультети. - Бишкек, 2017. - 256 б ISBN 978-9967-32-273-8
  • Бул китепте авторлор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун теориясынын өнүгүү этаптарына, демократиялык коомду курууда өз алдынча башкаруунун маанисине токтолуу менен бул системанын Кыргызстандагы абалына социологиялык ыкма менен баа беришкен.
 • Экономика местного самоуправления
  • Искаков И.И. Экономика местного самоуправления: Учебник для вузов / МОиН КР; КНУ им.Ж.Баласагына; Кафедра государственного управления и местного самоуправления.- Бишкек, 2011.- 142с.
  • Материал предназначен и выпущен в качестве учебника для студентов вузов. Он может представлять интерес для работников органов местного самоуправления, а также широкого круга читателей.
 • Информационные технологии в социальной сфере
  • Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие.- М.: "Дашков и К", 2015.- 48с.
  • В учебном пособии дан теоретико-методологический анализ процесса информатизации социальной сферы, рассмотрены основные направления технологизации информационного пространства социальной сферы в современных условиях и опыт практического использования информационных технологий в различных областях социальной работы