Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Кыргыз тили
  • Ахматов Т.К., Давлетов С.А. Жапаров Ш. Кыргыз тили: Кырг. Респ. жогорку окуу жайларынын орус тайпалары үчүн окуу китеби.- Онд.,толуктап,2 бас.-Бишкек,2007.- 306б. ISBN 978-9967-24-598-3
  • Бул "Кыргыз тили" окуу китеби 1975-жылы "Мектеп басмасы тарабынан "Кыргызский язык" (Жогорку окуу жайларынын орус группаларынын окуу китеби) деген ат менен басылып чыккан. Китеп толукталып, оңдолуп, экинчи басылышына даярдалды.
 • КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДАГЫ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН УКУКТУК МАКАМЫ: ТЕОРЕТИКАЛЫК -УКУКТУК ТАЛДОО
  • Токтомамбетова К.К. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНДАГЫ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН УКУКТУК МАКАМЫ: ТЕОРЕТИКАЛЫК -УКУКТУК ТАЛДОО: Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация/ 12.00.01; Б. ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ; ЭКОНОМИКАЛЫК-ЮРИДИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ.-Бишкек,2024.-191б.
  • Инсандын укуктук макамы тармактык юридикалык дисциплиналардын жалпы теориясынын борбордук категорияларынын бири болуп саналат. Андыктан укук таануучулардын ага болгон кызыгуусу түшүнүктүү маселе, анткени ал коомдук жана жеке кызыкчылыктардын катышынын негизги принциптеринин ченемдик туюнтулушунун өзөгү, социалдык эркиндиктин өлчөмү болуп саналат.
 • Педагогикалык психология
  • Педагогикалык психология: окуу куралы /КР Билим Берүү жана Илим Министрлиги Ж.Баласагын атындагы КУУ.- Бишкек, 2023. – 362 б. ISBN 978-9967-9503-9-9
  • Педагогикалык психология. Кыргыз Республикасынын билим берүү стандарттарына ылайык даярдалган жогорку окуу жайлардын «Педагогика» – 550700 багытындагы «Педагогика жана психология» профили боюнча бака- лавр деңгээлинде билим алып жаткан студенттер үчүн кыргыз тилиндеги окуу куралы болуп эсептелинет. Окуу курал заманбап педагогикалык психология- нын теориялык жактан эң маанилүү жана практикалык жактан зарыл болгон темаларын камтуу менен кыргыз тилиндеги окуу куралдарга болгон илимий- методикалык муктаждыкты жоюу максатына жооп берет.
 • Cardiovascular Physiology
  • Pappano Achilles J. Cardiovascular Physiology - 11th. ed. -New Delhi : "Elsevier Inc.", 2018. - 273 р.
  • Gain a foundational understanding of cardiovascular physiology and how the cardiovascular system functions in health and disease. Cardiovascular Physiology, a volume in the Mosby Physiology Series, explains the fundamentals of this complex subject in a clear and concise manner, while helping you bridge the gap between normal function and disease with pathophysiology content throughout the book.
 • Wheater's Functional Histology: A Text And Colour Atlas
  • Young Barbara. Wheater's Functional Histology: A Text And Colour Atlas: 6th Edition – Philadelphia: Elsevier Inc., 2014. – 452 p.
  • Take a simple approach to understanding the fundamentals with Wheater's Functional Histology. Offering concise text accompanied by hundreds of captions and images of histology slides, this best-selling textbook will equip you with all the must-know histology information you need to complete your courses and ace your exams. Recognize the microscopic structure of normal human tissues and how it relates to function with the help of over 900 high-quality histology images and illustrations. Master how to apply histology in a clinical context through coverage of common clinical conditions in each chapter. Access the entire contents online at Student Consult, including all of the images, a virtual histolab, and USMLE-style self-assessment questions and rationales
 • Русский язык как иностранный: элементарный уровень
  • Русский язык как иностранный: элементарный уровень: учебное пособие / Е. В. Михалева, А. К. Майер, А. А. Фрицлер. - Томск : "Томский политехнический университет", 2011. - 378 с.
  • Пособие позволяет освоить русский язык как иностранный (РКИ) на элементарном уровне. Пособие содержит теоретический материал, необходимый для усвоения РКИ на элементарном уровне, практические задания различных уровней сложности для закрепления. Учебный материал сопровождается цветными иллюстрациями и авторскими фотографиями, имеются, контрольные тесты, ключи к заданиям и тестам, карточки русских слов и часто употребляемых выражений, словесник. К учебному пособию прилагается набор дисков с аудио- и видеоматериалами. Это даёт возможность повысить эффективность и активизировать самостоятельную работу иностранных учащихся при изучении русского языка как иностранного.
 • Clinically Oriented Anatomy
  • Keith L. Moore. Clinically Oriented Anatomy: 7th Edition. -Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, -2014. -1134 p.
  • "Clinically Oriented Anatomy provides first-year medical students with the clinically oriented anatomical information as it relates to the practice of medicine, dentistry, and physical therapy. The 7th edition features a fully revised art program to ensure consistency and cohesiveness of imaging style"--Provided by publisher
 • Essentials of Medical Pharmacology
  • Tripathi KD. Essentials of Medical Pharmacology: 6th Edition. -New Delhi: Jaypee Brothers Medical, -2008. -960 p.
  • The present edition is oriented to reflect the contemporary advancements. All chapters have been updated to include recently introduced drugs and published information. Latest therapeutic guidelines from leading professional bodies, WHO and National Health Programmes have been incorporated, especially in areas like hypertension, hyperlipidaemias, stroke prevention, surgical prophylaxis, tuberculosis, leprosy, malaria, and HIV-AIDS. Recent developments have been highlighted, notably in hormone replacement therapy, aromatase inhibitors, bisphosphonates, selective COX-2 inhibitors, atypical antipsychotics,therapy of diabetes mellitus, heart failure, acute coronary syndromes, Alzheimer’s disease, Parkinsonism, Glaucoma, Kala azar, etc.
 • Harrisons Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review
  • Harrisons Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review : 18th Edition. -New York: McGraw Hill Professional, -2012. -480 p.
  • Based on the content of Harrison’s Principles of Internal Medicine, 18e, this powerful study tool is essential for Internal Medicine Board certification or recertification/maintenance of certification, or as a refresher for any internal medicine examination. Reflecting the accuracy and timeliness of Harrison’s, this complete review of internal medicine features more than 1,100 review questions, many of which utilize realistic patient scenarios, including radiographic or pathologic images. Each question is accompanied by a complete answer and explanation derived from – and cross-referenced to – Harrison’s Principles of Internal Medicine, 18e. These questions are designed to bolster your understanding of pathophysiology, epidemiology, differential diagnosis, clinical decision making, and therapeutics.
 • Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice
  • Susan Standring, Henry Gray. Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice: 40th Edition, - Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2008. -1551 p.
  • A universal landmark in medicine ever since Drs. Henry Gray and H.V. Carter published the first edition in 1858, "Gray's Anatomy" now celebrates its 150th anniversary. The new 40th Edition sets a new world standard for accuracy, clarity, and clinical relevance