Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • Русский язык в деловой документации
  • Абрамова, Н.А. Русский язык в деловой документации : учеб. пособие / Н.А. Абрамова .— Москва : Проспект, 2017 .— 270 с.
  • В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы учебной дисциплины «Русский язык в деловой документации». Цель данного учебного пособия – повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у специалистов юридического профиля, укрепление и расширение знаний по русскому языку, обучение их практическому применению для построения юридических и иных текстов в соответствии с коммуникативными задачами. Это подразумевает расширение круга языковых средств и принципов их употребления; систематизацию этих средств в соответствии с функциональным стилем и жанром речи, освоение норм письменной и устной речи, международных и национальных стандартов деловых документов. Учебное пособие по курсу «Русский язык в деловой документации» создано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию и уровню подготовки дипломированных специалистов по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования второго поколения по направлению «Юриспруденция». Для студентов юридических вузов и факультетов, а также юристов – практических работников, желающих повысить культуру письменной и устной речи.
 • The Developing Human
  • Moore Keith T. The Developing Human: 10th Edition, Clinically Oriented Embryology Torchia, . – Philadelphia: Elsevier Inc., 2016. -524p
  • Written by some of the world's most famous anatomists, the 10th edition of The Developing Human: Clinically Oriented Embryology continues to present medical students with a comprehensive and easily digestible review of this complex topic. Clearly written and well-structured descriptions include just the information that’s needed, while nearly 600 illustrations help provide a clinically oriented guide to human development, utilizing a week-by-week and stage-by-stage approach to describe fetal organ and system development.
 • First Aid for the USMLE Step 1 2024
  • First Aid for the USMLE Step 1 2024: Student to Student Guide, – New York: McGraw-Hill Companies, 2024. -848 p.
  • The new edition of First Aid for the USMLE Step 1 is filled with 1,000 color clinical images, including more depicting diverse patients; 1,300+ high-yield facts and mnemonics, organized into basic principles and organ system; and invaluable test-taking advice. There’s a reason for the longstanding success of First Aid for the USMLE Step 1.
 • Thieme Atlas of Anatomy. Internal Organs
  • Schuenke Michael. Thieme Atlas of Anatomy. Internal Organs: 3d. ed. -New York : "Thieme",2020.- 473 p.
  • Thieme Atlas of Anatomy: Internal Organs, Third Edition, Latin Nomenclature, by renowned educators Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher, along with consulting editors Wayne Cass and Hugo Zeberg, expands on prior editions with increased detail on anatomic relationships of inner organs, and the innervation and lymphatic systems of these organs. Organized by region, the book features 10 sections starting with an overview on body cavities. Subsequent sections cover the cardiovascular, blood, lymphatic, respiratory, digestive, urinary, genital, endocrine, and autonomic nervous organ systems. Regional units covering the thorax and abdomen and pelvis begin with succinct overviews, followed by more in-depth chapters detailing the structure and neurovasculature of the region and its organs.
 • Selective Anatomy: Prep Manual for Undergraduates . Volume II.
  • Singh Vishram Selective Anatomy: Prep Manual for Undergraduates . Volume II. - 2th. ed.. -New Delhi : "Elsevier Inc", 2015. - 324 р.
  • The second edition of this book is thoroughly updated in accordance with the competency-based curriculum of anatomy. Text is written in simple and easy-to-understand style in question-answer format which helps the student in quick learning and revision. Volume I covers the syllabus of Paper II of University Examination.
 • Selective Anatomy: Prep Manual for Undergraduates. V. I
  • Singh Vishram. Selective Anatomy: Prep Manual for Undergraduates. V. I / - 2th. ed.. -New Delhi : "Elsevier Inc", 2015. - 352 p.
  • The second edition of this book is thoroughly updated in accordance with the competency-based curriculum of anatomy. Text is written in simple and easy-to-understand style in question-answer format which helps the student in quick learning and revision. Volume I covers the syllabus of Paper I of University Examination.
 • Тил илими (айрым материалдар)
  • Сартбаев К.К. Тил илими (айрым материалдар).- Ф.: Мектеп, 1975.-195б.
  • Китеп тил илиминин тарыхы жана жалпы тил илиминин маселелери боюнча орус тилинде жарыяланып келген эмгектердин,окулган лекциялардын негизинде кыргыз тилинде биринчи жолу студенттер,аспиранттар жана эне тили мугалимдери учун, жалпы эле тил илиминин маселелери менен кызыккандар үчүн окуу куралы катарында жазылды.
 • "Манас" эпосундагы адам болмушу
  • Иманалиев С.С. "Манас" эпосундагы адам болмушу / КР Билим жана Илим Министрлиги; И.Арабаев атындагы КМУ.-Бишкек, 2014.- 110б. ISBN 978-9967-04-558-3
  • Китепте "Манас" посундагы адам болмушунун чагылдырылышы, болмуш кырдаалдарындагы адам типтеринин ишмердүүлүктөрү, адамдын дайындалышы жана адамдын жан дүйнөсүнүн имманенттик маңызы талдалат. Китеп жогорку окуу жайларынын студенттерине,мугалимдерине, илимий кызматкерлерге, ошондой эле адам болмушунун сырларын түшүнүп, өз болмушун таап, болмушун ачууга кызыккан атуулдардын баарына арналат.
 • Тайтору. Тарых. Философия
  • Иманалиев С.С. Тайтору. Тарых. Философия: Окуу методикалык колдонмо.-Бишкек,2018.-100б. ISBN 978-9967-04-827-0
  • И.Арабаев атындагы КМУнун Ардактуу профессору, С.Нааматов атындагы НМУнун профессору, философия илимдеринин кандидаты С.С.Иманалиевдин бул эмгеги болум (бытие) маселелерине, болум менен адам алакасына, андагы сүрөө идеясынын ролун терең ачып берүүгө багытталган. Кыргыз элинин өткөнү менен келечегинин бүтүндугүнүн "башатын" дал ушул "Манас" эпопеясынын болумуна сиңирилген улуу касиеттери көрсөтүлүп, адам менен тулпардын таасын философиясы ачылып, ага таянып Кыргыз коомчулугун алдыга "сүрөө" учурдун орчундуу маселеси катары иликтенет. Китеп кадырман калайык-калкка, окуучуларга, студенттерге, окутуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге, изилдөөчүлөргө арналат.
 • Самопонимание личной и социальной идентичности в суверенном Кыргызстане 21 века
  • Камчыбек уулу Мырзабек Самопонимание личной и социальной идентичности в суверенном Кыргызстане 21 века: Монография. – Бишкек, 2023 – 378 с. ISBN 978-9967-32-492-3
  • В монографии предложен и развит новый подход к изучению феномена самопонимания – подход развития личностно-социальной сбалансированности. Обоснована теоретико-феноменологическая модель самопонимания, включающая в себя структурные компоненты самопонимания личной и социальной идентичности, которые позволяют выявить особенности и различия самопонимания личностной и социальной идентичности в этнокультурных условиях молодого суверенного государства Кыргызской Республики (титульного этноса и других больших этнических групп, проживающих на территории КР). Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и докторантов, студентов в области социогуманитарного знания – психологов, философов, социологов, политологов, религиоведов, культурологов, историков, антропологов, педагогов, специалистов в области этнологии. Работа издана в авторской редакции